• Solar4All USP 1
 • Solar4All USP 2Voor 12:00 besteld, binnen 2 werkdagen geleverd
 • Solar4All USP 3One stop solar shop voor installateurs
Loader image
6BB8C326-5C13-1EA9-D673-DFFEFBAE0A3A

Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten van Solar4all.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Solar4all en de Wederpartij, inclusief opdracht aan en bestelling bij Solar4all, ter zake de koop en/of levering van een Product, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst.

– Product: Zonnepanelen en/of aanverwante en/of andere zaken, toebehoren, materiaal of anderszins zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.

– schriftelijk: op papier dan wel elektronische geschreven en verzonden berichten.

– Solar4all: de besloten vennootschap Solar4all B.V., gevestigd te Nijmegen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71784667, en/of haar dochtermaatschappijen Solar4all Maintenance B.V., Solar4all Trade B.V. of Solar4all Exploration B.V.

– Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Solar4all aanbiedingen ontvangt of met Solar4all overeenkomsten sluit inzake de koop en levering van het Product.

– Zonnepanelen: zonnepanelen van het merk Solar4all.

 1. In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.
 2. Het door de Wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door Solar4all als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de Wederpartij worden gehanteerd, totdat de Wederpartij zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

Artikel 2. Algemene voorwaarden van de Wederpartij en afwijkende afspraken

 1. Enige voorwaarden van de Wederpartij o.a. met betrekking tot (in)koop, levering en betaling zijn niet van toepassing op aanbiedingen van en met overeenkomsten gesloten met Solar4all.
 2. Op van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Wederpartij slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Solar4all schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt gedurende de geldingsduur. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de Wederpartij, heeft uitsluitend Solar4all het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding zonder opgaaf van reden te herroepen.
 2. De door Solar4all bij de aanbieding verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en geven slechts een algemene weergave. Aan de door Solar4all bij de aanbieding verstrekte gegevens kunnen geen rechten ontleend worden, onder meer niet ten opzichte van de opbrengst, rendement en werking van de systemen. Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidie-bedragen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de Wederpartij om de Overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Solar4all, zijn voor risico van de Wederpartij.
 3. Indien aan de Wederpartij voor of bij de aanbieding een monster of model is getoond of verstrekt, is zulks uitsluitend geschied bij wijze van aanduiding zonder dat het Product daaraan behoeft te beantwoorden.
 4. Solar4all behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schema’s, materiaallijsten, programmatuur en overige documentatie. Alle genoemde zaken en overige documentatie blijven eigendom van Solar4all en mogen zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming, noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan enige derde worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden gebruikt in het verkeer met derden.
 5. Informatie, afbeeldingen, mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de Producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Solar4all garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en Producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.
 6. Solar4all zal in beginsel de Zonnepanelen leveren die met de Wederpartij zijn overeengekomen. Gezien de technologische ontwikkelingen op het gebied van de Zonnepanelen, is Solar4all echter te allen tijde gerechtigd om andere, technisch gelijkwaardige, dan wel nieuwere versies van de Zonnepanelen te leveren, wanneer dit om praktische of commerciële redenen redelijkerwijs niet anders van Solar4all mag worden verwacht, zonder dat dit leidt tot prijsverhoging voor de Wederpartij. Afwijkingen in de (specificaties van de) geleverde Zonnepanelen ten opzichte van hetgeen in de offerte is opgenomen, leveren in beginsel geen grond op tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 5. Levertijd, levering en risico

 1. De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Solar4all kan de Wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot 90 dagen geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 90 dagen, dient de Wederpartij Solar4all schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de Wederpartij een redelijke termijn voor de nakoming te geven.
 3. Solar4all is bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd; de Wederpartij wordt daarvan schriftelijk door Solar4all in kennis gesteld.
 4. Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren Producten, gaat op de Wederpartij over op het moment dat deze zaken aan Wederpartij zijn geleverd.
 5. Indien de Wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig de bij Solar4all in opdracht gegeven c.q. gekochte Producten afneemt, is Solar4all gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.

Artikel 6. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in twee termijnen via overschrijving op het rekeningnummer van Solar4all dat vermeld staat op de offerte:

– de eerste termijn van 50% van het totaal bedrag van de offerte moet door de Wederpartij uiterlijk binnen 5 werkdagen na de datum van de Overeenkomst worden voldaan;

– de tweede termijn van 50% van het totaal bedrag van de offerte zal door de Wederpartij uiterlijk 2 werkdagen voor de datum van de geplande levering c.q. uitvoering van de Overeenkomst worden voldaan.

 1. Solar4all is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
 2. De Wederpartij kan zich jegens Solar4all niet beroepen op verrekening.
 3. Na het verstrijken van één van de in lid 1 genoemde termijnen is het bedrag onmiddellijk opeisbaar. De Wederpartij is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
 4. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijnen is Solar4all gerechtigd rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag van 1,5% per maand, dan wel de wettelijke rente voor handelstransacties indien die hoger is, vanaf de dag waarop de Wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening.
 5. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Indien de Wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1, is de Wederpartij gehouden alle door Solar4all gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten.
 7. In geval van verzuim van de Wederpartij, faillissement(s-aanvragen), (aanvrage tot) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij of onder curatelen stelling van de Wederpartij, heeft Solar4all te harer keuze het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

Artikel 7. Zekerheidsstelling

 1. Indien Solar4all goede grond heeft te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen, is Solar4all voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Wederpartij op verzoek en ten genoegen van Solar4all zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.
 2. Nadat de door Solar4all gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en kan Solar4all de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Solar4all geleverde zaken blijven eigendom van Solar4all totdat de Wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met haar gesloten Overeenkomsten volledig is nagekomen:

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken in het algemeen en in het bijzonder ook langlopende contracten zoals huurkoop of vergelijkbare leaseconstructies;

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door Solar4all verrichte of te verrichten diensten;

– de eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Wederpartij van (een) met Solar4all gesloten Overeenkomst(en), schade, kosten en rente, indien van toepassing, daaronder begrepen.

 1. Door Solar4all geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De Wederpartij is niet bevoegd om verder zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 2. Indien de Wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, is Solar4all gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Wederpartij of bij derden die deze zaken voor de Wederpartij houden weg te (doen) halen. De Wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen of straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan Solar4all verschuldigde.
 3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Solar4all hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
 4. De Wederpartij verplicht zich (i) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden voor zover geen andersluidende afspraken zijn gemaakt tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan Solar4all ter inzage te geven; (ii) alle aanspraken van de Wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van Solar4all aan Solar4all te verpanden als bedoelt in het Burgerlijk Wetboek; en (iii) de vorderingen die de Wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Solar4all geleverde zaken op harer verzoek aan Solar4all te verpanden als bedoelt in het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9. Overmacht

 1. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Solar4all zijn toe te rekenen of buiten haar risicosfeer vallen, waaronder (maar niet uitsluitend) oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie Solar4all grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten betrekken.
 2. Solar4all heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Solar4all haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Solar4all opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Solar4all niet mogelijk is langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Solar4all bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij voor zover mogelijk gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 5. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Wederpartij is Solar4all bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 10. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Solar4all in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in het artikel 12 omschreven garantie.
 2. Solar4all is nimmer gehouden tot betaling van enige (vervangende of aanvullende) schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Solar4all of door haar ingehuurde derden is toegebracht. Behoudens opzet van Solar4all zelf is aansprakelijkheid van Solar4all voor gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten. In alle gevallen waarin Solar4all gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te hare keuze, hetzij de factuurwaarde (indien de schade niet minder is dan de waarde van de factuur) van het geleverde Product waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van Solar4all, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
 3. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken en/of diensten door leveranciers of onderaannemers van Solar4all aan Solar4all – in alle redelijkheid – kunnen worden tegengeworpen, zullen door Solar4all ook aan de Wederpartij kunnen worden tegengeworpen.
 4. De werknemers van Solar4all of door Solar4all voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de Wederpartij beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.
 5. De Wederpartij zal Solar4all, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Solar4all van de Overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de Wederpartij toekomen jegens Solar4all.

Artikel 11. Montage/installatie

 1. Uitsluitend indien uitdrukkelijk overeengekomen, wordt het Product wordt door of vanwege Solar4all geïnstalleerd en aangesloten. Solar4all behoudt zich het recht voor installatiewerkzaamheden uit te besteden aan een derde. Onder installatie wordt hier verstaan de plaatsing en indien nodig aansluiting van het Product op de overeengekomen locatie.

– de onderaannemers van Solar4all en/of haar personeel, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Solar4all dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Wederpartij heeft medegedeeld;

– er een (toegankelijke) aansluiting is voor de voor het installatiewerk benodigde energie;

– de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;

– de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;

– alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.

 1. De Wederpartij garandeert dat geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geplaatst.
 2. De Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Solar4all of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege de Solar4all geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de Wederpartij Solar4all hiervan tijdig in kennis te stellen.
 3. Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Wederpartij. Daarnaast draagt de Wederpartij het risico voor schade veroorzaakt door:

– onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden en/of verrichte werkzaamheden zoals metingen e.d.;

– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht;

– gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door de Wederpartij ter beschikking worden gesteld;

– ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van het Product, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden).

 1. Door aanvaarding van de offerte garandeert de Wederpartij (i) dat de constructie van de (on)roerende zaak geschikt is voor de levering en installatie van het Product – indien de Wederpartij hiervoor geen garantie kan geven dan is het mogelijk op basis van meerkosten een inspectie te laten doen door een derde partij – en (ii) dat een bouwvergunning en/of overige medewerking en/of toestemming van derde partijen vóór de levering en installatie van het Product verkregen, of niet vereist, is.
 2. Indien tijdens het uitvoeren van de (installatie) werkzaamheden door Solar4all schade wordt toegebracht aan derden of aan zaken, anders dan gebruikelijke en noodzakelijk kleine schade die samenhangt met de installatie, zal de Wederpartij Solar4all onverwijld, en in ieder geval binnen 5 werkdagen nadat de Wederpartij de schade heeft geconstateerd, op de hoogte stellen.
 3. Meerwerk, dat wil zeggen door de Wederpartij gewenste wijzigingen van en toevoegingen aan de installatie, zullen door de Wederpartij schriftelijk met Solar4all worden overeengekomen en aan Solar4all worden betaald.

Artikel 12. Garantie

 1. De garantie van Solar4all op alle door haar te leveren Producten beperkt zich uitdrukkelijk tot de garantie die zij van haar leveranciers betreffende de Producten heeft gekregen, welke op te vragen is bij Solar4all. De garantietermijn zal tenminste de wettelijke garantietermijn omvatten.
 2. Mocht sprake zijn van gebreken die onder de bedoelde garantie vallen zal de Wederpartij deze binnen 14 dagen na constatering schriftelijk melden aan Solar4all.
 3. De garantietermijn voor de installatiewerkzaamheden is ten hoogste één jaar na de datum van levering, mits de Wederpartij zelf geen veranderingen heeft aangebracht aan de installatie. Voor installatie die Solar4all van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van Solar4all jegens de Wederpartij nimmer groter noch van langere duur dan deze verplichtingen van die derden jegens Solar4all.
 4. Indien een gebrek aan de Producten onder de in lid 1 bedoelde garantie valt zal Solar4all, naar haar keuze, de Producten binnen een redelijke termijn herstellen of vervangen.
 5. Reparatie en/of vervanging van (een van de onderdelen van) Producten leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.
 6. Bij aanspraken op garantie dient de originele factuur te worden overlegd.
 7. Ieder recht op garantie vervalt in ieder geval indien:

– enige door Solar4all gegeven aanwijzingen voor opslag, plaatsing, testen, installatie, montage, controle, onderhoud en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd;

– het Product onoordeelkundig is gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming;

– de Wederpartij of derden zonder toestemming van Solar4all aan het Product werkzaamheden hebben verricht;

– de Wederpartij enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens Solar4all niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

 1. Uitgesloten van garantie zijn:

– schade aan het Product door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbeving en/of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer;

– schade aangebracht door handelingen van andere personen dan werknemers of onderaannemers van Solar4all, waaronder (maar niet uitsluitend) de installatie van het Product;

– schade door dieren, vandalisme, diefstal en molest;

– schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel, windhozen, wervelstromen, zandstromen e.d.;

– schade/gebreken die ontstaan is /zijn als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, e.d.;

– schade/gebreken die het gevolg is /zijn van veranderingen in de bouwkundige onder- of draagconstructies.

Artikel 13. Onderzoeksplicht Wederpartij

 1. Op de Wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering en indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen 8 dagen na de aflevering van de zaken te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.
 2. Onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering, dient de Wederpartij Solar4all schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen harerzijds, bij gebreke waarvan de Wederpartij het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens Solar4all kan doen gelden.
 3. Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na aflevering onder vermelding van het pakbon c.q. factuurnummer franco aan Solar4all te worden geretourneerd; bij gebreke van deze vermelding zullen de administratiekosten die Solar4all moet maken bij de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 14. Verjaring

 1. Vorderingsrechten van de Wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

Artikel 15. Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Solar4all het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 2. Indien de overeenkomst eindigt als gevolg van lid 1 van dit artikel voordat het overeengekomen Product is geleverd, heeft Solar4all recht op de volle overeengekomen prijs voor het Product verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen.

Artikel 16. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan in verband met deze overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Solar4all statutair gevestigd is.

Artikel 17. Privacy en gegevensbescherming

 1. Persoonsgegevens verstrekt aan Solar4all worden gebruikt voor de totstandkoming en het uitvoeren van de Overeenkomst, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Als de Wederpartij geen prijs stelt op informatie over producten en diensten, kan dit schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan Solar4all. Alle gegevens bekend bij Solar4all worden met de grootst mogelijke zorg beheerd, volgens geldende normen.